Městské kulturní středisko Konice


Du bist hier:
Provozní doba po-pá 9:00-12:00 | 13:00-16:00

Barokní zámek Konice

Zámek byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem Glöckelem na objednávku opata premonstrátského řádu Norberta Želeckého z Počenic. Je pravděpodobné, že při stavbě bylo nějakým způsobem navázáno na starší budovu, která mohla představovat jistě vícekrát přebudované sídlo konické vrchnosti.

Jedná se o volně stojící jednopatrovou budovu, jež uzavírá přibližně čtvercový dvůr s otevřenými patrovými arkádami. Vnější fasádu obíhá kordonová římsa oddělující přízemek od patra, členěného zdvojenými pilastry. V ose vstupního průčelí je edikulový portál, nad ním zdvojené okno s rovnou nadokenní římsou. Na římse uprostřed busta sv. Norberta, patrona řádu premonstrátů. Do patra se vstupuje reprezentačním zalamovaným schodištěm s kamennou balustrádou. V západním křídle budovy se nachází nejvzácnější interiér zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Její rovný strop na vysokých fabionech zdobí vzácná freska "Stolování sv. Rodiny", kterou v letech 1725-33 vytvořil Jan Jiří Etgens. Freska byla restaurována v 80. letech 20. stol. a zároveň byl interiér upraven na obřadní síň ( resp. koncertní sál). Stropní výzdoba dalšího sálu v 1. poschodí pochází z 2. pol. 19. století a je renesancí řecké a římské antiky, tzv. pompejánské. Strop přilehlého malého sálku nese již prvky secese počátku 20. stol.

Zámek byl chodbou v 1. poschodí spojen s kostelem, chodba vedla do oratoře a odtud schodištěm do sakristie. Dnes je průchod zazděn. K zámku přiléhá bývalá Horní zahrada (dnes park) s barokní kašnou zdobenou sousoším dvou chlapců. Před zámkem byla Dolní zahrada, kde se pěstovalo ovoce a zelenina. Naproti vchodu do zámku stojí socha sv. Floriana z roku 1740 od sochaře Ondřeje Zahnera ( 1709 - 1752).

Lit.: Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku; Krsek, Kudělka, Skalník, Válka: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

Plán města

Konice- plán města

Kostel Narození Panny Marie

V Konici nepochybně existoval již raně středověký kostel; první nepřímá zmínka o něm pochází z r. 1371, nedovedeme jej však bezpečně lokalizovat. Pro nynější chrám jsou k dispozici útržkovité písemné zprávy, které jen částečně korespondují s některými pamětními deskami uvnitř chrámu. Současnou podobu získala stavba v letech 1699 - 1709, kdy konické panství bylo majetkem řádu hradiských premonstrátů z Olomouce. Stavební práce probíhaly za dohledu opata Norberta Želeckého z Počenic. Ze starší doby zůstaly pravděpodobně zachovány obvodové zdi lodi, k níž v letech 1688 a 1690 přibyly boční kaple a r. 1691 byla přistavěna nebo zvýšena věž. Za přestavby byla v letech 1702 - 04 podstatně zvýšena a zaklenuta loď, znovu zvýšena věž, vybudováno nové kněžiště se sakristií a celá stavba byla přefasádována. Zřejmě až v 19. stol. byla sakristie přeměněna na oratoř panských úředníků a patrně tehdy také došlo k propojení kostela se sousedním zámkem spojovací chodbou na nosných obloucích.

Chrám Nar. Panny Marie je jednolodní stavba s odsazeným, trojboce uzavřeným kněžištěm. Loď obdélníkového půdorysu má po obou stranách v úrovni vítězného oblouku čtyřboké kaple. Na severozápadní straně kapli sv. Trojice, zaklenutou kopulí, jíž pokrývá barokní malba neznámého autora znázorňující oslavu sv. Trojice uprostřed s P. Marií. Naproti je kaple Bolestné P. Marie, jejíž klášterní klenbu vyzdobil štukovými reliéfy Baldassare Fontana. Stavba byla benedikována v roce 1704, vysvěcena až r. 1752.

Nejcennějším zařízením kostela je dřevěná přízemní kazatelna s vyřezávanými sochami apoštolů, vrcholící postavou Krista Dobrého pastýře. U paty nosných sloupců stojí alegorická socha Moudrosti. Jde o monumentální, vysoce ceněnou řezbářskou práci, kterou v letech 1675 - 76 vytvořil Michael Zürn ml. původně pro konventní kostel premonstrátů na Hradisku u Olomouce. Konický kostel zdobí od roku 1721. V kapli Bolestné P. Marie jsou uloženy náhrobky rodu Švábenických a štuková tumba Jana Jiřího Hoffmanna.

Barockschloss Konice

Das Schloss wurde zwischen 1703 gebaut - 1705 Olomouc Bauer Lukas Glöckel zu Abt des Prämonstratenser Ordens Norbert Želeckého von Počenice bestellen. Es ist wahrscheinlich, dass der Bau war in irgendeiner Weise mit der älteren Gebäude, das zweifellos darstellen könnten mehrmals neu gestaltet Kegelsitz Vermieter gebunden.

Es ist eine freistehende einstöckige Gebäude, das einen quadratischen Innenhof mit einem offenen zweistöckigen Arkaden geschlossen. Die Außenfassade der Bahnen Cordon Trennung von přízemek Boden, segmentierte Doppel Pilaster. Die Achse der Eingangsfassade ist edikulový Website die oben Verbundfenster mit geraden Gesims über dem Fenster. Auf einem Felsvorsprung in der Mitte einer Büste von St .. Norbert, Schirmherr des Prämonstratenser. Der Boden der nationalen Treppe mit Steinbrüstung eingeben. Im Westflügel des Gebäudes ist die seltenste Innere des Schlosses, die ehemaligen Esszimmer Mönche. Seine flache Decke Buchten schmücken die hohen seltenen Fresko "Dining Vol. Familien", die in den Jahren 1725-1733 wurde von Jan Jiří Etgens erstellt. Das Fresko wurde in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts restauriert. während das Innere wurde dem Festsaal (bzw.. Konzertsaal) angepasst. Deckendekoration ein weiteres Zimmer auf der 1. Etage stammt aus der 2. Hälfte. 19. Jahrhundert und die Renaissance der griechischen und römischen Antike, dh. Pompejanischen. Die Decke des benachbarten kleinen Tasse trägt bereits Elemente des Jugendstils Anfang des 20. Jahrhunderts.

Turistické informační centrum Konice

Poskytujeme informace o:

- památkách regionu, turistických zajímavostech, cyklostezkách, turistických a běžeckých trasách
- ubytování a stravování v regionu
- kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných v Konici a mikroregionu Konicko
- telefonní kontakty firem regionu dle tel. seznamu
- infocentrech Olomouckého kraje
- nové propagační materiály Konicko
- nové turistické razítko

Služby:

- distribuci Zpravodaje Konice a Kulturních přehledů Konice
- průvodcovské služby - stálá expozice zvyků a řemesel na Konicku
( v přízemí konického zámku)
Otevírací doba: po- pá 9.00 - 12.30 , 13.00 - 16.00
Vstupné 70 Kč/ dospělý, 50 Kč/ senior/ student, 40 Kč/dítě 6 - 15 let
Seznámíte se zde s řadou řemesel, které mají na Konicku dlouholetou tradici, např. mlynářství,vahařství, kovářství, pivovarnictví, krejčovství a řada jiných. Najdete tu mimo jiné i řadu vzácných exponátů, jako dochovaný nejstarší věžní hodinový stroj na Konicku či zbraně z napoleonských válek.
Pokud budete mít zájem naše sbírky rozšířit obraťte se prosím na náš e-mail či tel. číslo.
Odkaz na webové stránky, kde najdete fotografie a pozvánky na další akce na Konicku:
www.kudyznudy.cz
http://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2010-03-22-1353-za-poznanim-konice.html

- v Zámecké galerii ( v 1. patře konického zámku)
Výstavy vždy aktuálně zveřejněny v rubrice Probíhající akce.

Nabízíme prodejní materiály:
- nové hrníčky s motivem zámku
- magnetky, znonečky, svíčky, svícny, hrnečky a korbely s motivem Konice

- pohlednice Konice a okolí
- turistické známky Konice a Stražiska
- záznamník nového oblastního turistického odznaku Mikroregionu Konicko
- mapu Konice
- knihy Dějiny města Konice 1. a 2. díl
- grafické listy konického zámku a náměstí
- pamětní medaile Konice
- mapu Olomouckého kraje s pohlednicemi
- cykloturistickou mapu - Drahanská vrchovina
- mapy KČT: Haná - Prostějovsko, Konicko a Litovelsko
Haná - Olomoucko
Svitavsko
Okolí Brna a Moravský kras
Zábřežsko - Moravská Třebová, Mohelnice, Uničov, Litovel
- Olomouc region Card - turistická karta pro dospělé a děti
- Olomouc Card 48 hod. 180 Kč dospělí / 90 Kč dítě
- Olomouc Card 5 dní 360 Kč dospělí / 180 Kč dítě
- výhody turistické karty naleznete na webových stránkách: www.olomoucregioncard.cz

- rozšířili jsme prodej i o upomínkové předměty, magnetky