EVL Dřevohostický les


Nacházíte se:
Dřevohostice

Izolovaný lesní komplex (309,91 ha) mezi obcemi Dřevohostice, Radkova Lhota, Bezuchov a Hradčany, cca 7 km východně od Přerova. Jedná se ocenný fragment přírodě blízkých převážně dubohabrových porostů s navazujícími loukami a malými sady v zemědělské krajině Přerovska. Různověké kvalitní karpatské dubohabřiny s druhově bohatým bylinným patrem s výskytem druhů jako hvězdnatec zubatý, kostival hlíznatý, pryšec mandloňovitý či svízel Schultesův.

Dubohabřiny jsou lesy tvořené dubem zimním nebo dubem letním a habrem obecným, v podúrovni stromového patra s častou příměsí lípy srdčité nebo javoru babyky. V lesích na Přerovsku místy často dominuje bříza bělokorá. Jedná se o obecní lesy pěstované v minulosti výmladkovým způsobem (tzv. pařezina charakteristická rostoucími více slabšími kmeny stromu z jednoho místa). Podloží zde tvoří jílové vrstvy karpatského flyše. Keřové patro může ale nemusí být dobře vyvinuto; tvoří jej druhy stromového patra a dále např. líska obecná a hlohy. Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m.n.m., vzácněji až do 550 m.n.m.