Muzeum a galerie v Prostějově


Nacházíte se:
Prostějov
Se slevovou kartou zdarma

Názorné přiblížení přírodních poměrů, dějin i kultury regionu.

Stálé expozice nabízejí poutavý pohled do geologické minulosti i pravěkých dějin regionu, návštěvník zde také najde vzpomínku na prostějovského rodáka Jiřího Wolkera či přehled měření času od nejstarších dob.

STÁLÉ EXPOZICE

Historie

První část expozice chronologicky vymezují vládnoucí rody − páni z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. Další celky tvoří Třicetiletá válka na Prostějovsku, Krutý a strašný oheň prostějovský 1697, model Prostějov v hradbách inspirovaný vedutou města a okolí z roku 1728 a Klášter, kostel, nemocnice a lékárna milosrdných bratří. Úsek Baroko, rokoko a biedermeier představuje kvalitativně i kvantitativně nejzajímavější část muzejních sbírek − obrazy a miniatury, plastiky, zbraně, sklo, cín, porcelán, šperky a ozdoby. V prostorách původní kanceláře městského písaře se prezentují památky na právo a správu, patroni a "ochránci." Sbírkové předměty upomínající na nejčastější zaměstnání měšťanů − řemeslo a obchod, předvádí oddíl Mistři svého řemesla umístěný v chodbě.

Hodiny a hodinky

Expozice prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století. Představuje proměnu typových, tvarových a zdobných charakteristik. Zastoupeny jsou autorské i anonymní práce tradičních hodinářských proveniencí - Německa, Francie, Anglie, Švýcarska, Rakouska, ale i Česka, Polska či dokonce Číny. Muzejní expozice nabízí ke shlédnutí sto interiérových hodin, čtyřicet kapesních hodinek a dvojici věžních hodinových strojů.

Jiří Wolker

Expozice je věnována Jiřímu Wolkerovi, básníkovi proletářské poezie a prostějovskému rodákovi. V pozůstalosti předčasně zesnulého literáta, kterou roku 1939 věnovali muzeu jeho rodiče, se nacházejí kromě písemných dokladů, fotografií a publikací i trojrozměrné předměty, které jej provázely životem.

Texty expozice sledují životní osudy Jiřího Wolkera od narození, dětství a školních let, jeho rané literární pokusy, studentská léta na prostějovském gymnáziu i na právnické a filozofické fakultě v Praze. Expozice představuje především Wolkerovo básnické a prozaické dílo, počínaje rozsáhlou básní Klytia. Následuje sbírka Host do domu, báseň Svatý Kopeček, druhá sbírka Těžká hodina a soubor dramat Tři hry.

Závěr expozice je věnován básníkově tragické nemoci, ale také ohlasům na jeho tvorbu a bojům o jeho dílo.

Geologie a paleontologie Prostějovska

Expozice představuje nejlepší vzorky z muzejní geologické sbírky, ale také materiál z nových geologických výzkumů Prostějovska.

Pohled do geologické minulosti regionu nabízí geologická mapa. K nejstarším horninám z předprvohorních období patří drobné ostrůvky vyvřelých hornin žulového charakteru. Z období prvohor jsou na Prostějovsku známy usazeniny tří útvarů: siluru, devonu a spodního karbonu. Z období mladších třetihor zde můžeme vidět řadu typů usazených hornin (písky, jíly, pískovce a vápence). Ze čtvrtohor pak pocházejí vrstvy spraší s kosterními pozůstatky velkých savců.

Pravěké dějiny Prostějovska

Expozice podává stručný přehled o nálezech z jednotlivých období pravěku a protohistorie z území Prostějovska. Jsou zde vystaveny především celky ze starých sbírek získané náhodnými objevy nebo systematickými archeologickými výzkumy.

Rekonstrukce keramické a železářské pece pomohou návštěvníkovi si představit běžnou pracovní činnost našich předků. Část expozice je věnována práci archeologa při odkrývání hrobového celku a dokumentaci, zpracování v laboratoři a v pracovně archeologa.

Z prostějovského ghetta

Expozice umožní návštěvníkům seznámit se podrobněji s historií židovského obyvatelstva v Prostějově. V několika oddílech se nabízejí informace o domech, synagogách, škole, řemeslech, průmyslu. Kromě textové a fotografické části budou vystaveny také obrazy rodiny Steinschneiderů a Feitha Ehrenstamma a zlomky židovských náhrobků ze sbírek Muzea Prostějovska.

Edmund Husserl

Edmund Husserl je jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století. Založil velmi vlivný směr - fenomenologii , který ovlivnil mnoho významných myslitelů a našel uplatnění i mimo vlastní filosofii (například v teorii umění, psychologii, sociologii či právní vědě).

 

 

Turistické informace


náměstí T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Provozní doba

út–ne 9.30–12.00/13.00–17.00