Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek


Nacházíte se:
Stará Ves

Nejmenší jesenická národní přírodní rezervace chrání komplex rašelinného smrkového lesa s fragmenty rašelinných březin a přirozeného rašelinného bezlesí.

Smrčiny jsou charakteristické nižším zakmeněním a velkým množstvím ležícího odumřelého dřeva. V centrální části má rezervace ráz tundry s jednotlivými exempláři břízy karpatské., uměle vysazená borovice kleč je zastoupena pouze několika jedinci. Na rašeliništi jsou dominantní mechorosty, zejména rašeliníky, dále zde roste několik druhů ostřic, z vzácnějších rostlinných zástupců jmenujme kropenáč vytrvalý, oměj šalamounek, kamzičník rakouský nebo bradáček vejčitý a bradáček srdčitý. Z živočichů se zde zdržuje čolek horský. Území je významným hnízdištěm čápa černého, sýce rousného a jeřábka lesního. Stále častěji se vyskytují kolonie mravence podhorního. Lesní porosty přesahují věk 160 let.

Zavřít

Turistické informace


Stará Ves